Algemene voorwaarden

Artikel 1   Begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

1. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Wesley Singh.

2. Diensten: de Diensten die Wesley Singh aanbiedt, met betrekking tot het onderzoeken en adviseren hoe de conversie verbeterd kan worden.

3. Wesley Singh: de dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt. Wesley Singh is handelend onder de naam Wesley Singh en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73463817 

4. Opdrachtgever: het Bedrijf dat Wesley Singh heeft aangesteld, projecten aan Wesley Singh heeft verleend voor Diensten die door Wesley Singh worden uitgevoerd, of waaraan Wesley Singh een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. 

5. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Wesley Singh, alsmede voorstellen van Wesley Singh voor Diensten die door Wesley Singh aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Wesley Singh waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

 

Artikel 2    Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Wesley Singh, elke Overeenkomst tussen Wesley Singh en Opdrachtgever en op elke dienst die door Wesley Singh wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Wesley Singh aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.


Artikel 3   Het Aanbod 

1. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. 

2. Oplevertijden in het aanbod van Wesley Singh zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4   Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Wesley Singh heeft aanvaard door een expliciet en ondubbelzinnig akkoord te geven op het Aanbod per e-mail. 

2. Wesley Singh heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. 

3. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. 


Artikel 5   Duur, opzegging en ontbinding

1. Zowel Opdrachtgever als Wesley Singh kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

2. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Wesley Singh ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. 

3. Zowel Opdrachtgever als Wesley Singh kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Wesley Singh nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

4. Wesley Singh heeft het recht om de ontvangen of door zijn gerealiseerde resultaten onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. 

5. Wesley Singh is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van zijn werkzaamheden.

 

Artikel 6   Uitvoering van de dienstverlening

1. Wesley Singh garandeert geen resultaten omtrent het geven van de adviezen om de conversie te verbeteren, tenzij anders is overeengekomen. 

2. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Wesley Singh aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Wesley Singh heeft het recht zijn dienstverlening en zijn prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn. 

3. Indien Opdrachtgever meer werkzaamheden wenst dan mogelijk is op basis van het de huidige overeenkomst, dienen hiervoor meer kosten in rekening gebracht te worden. 

4. Wesley Singh is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. 


Artikel 7   Prijzen en betaling

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

2. De opdrachtgever dient een voorschot van 50% te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening, tenzij dit niet in de overeenkomst staat opgenomen. 

3. Wesley Singh is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

4. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Wesley Singh. 

5. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. 

6. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Wesley Singh zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

7. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar


Artikel 8   Overmacht

1. Wesley Singh is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Wesley Singh wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Wesley Singh, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Wesley Singh zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) overige situaties die naar het oordeel van Wesley Singh buiten zijn invloedssfeer vallen die de nakoming van zijn verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Wesley Singh is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 9   Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Wesley Singh, is Wesley Singh uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Wesley Singh binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Wesley Singh deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming.

2. Indien het verrichten van Diensten door Wesley Singh leidt tot aansprakelijkheid van Wesley Singh, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Wesley Singh. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. 

3. Opdrachtgever vrijwaart Wesley Singh voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Wesley Singh geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Wesley Singh.

4. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

5. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Wesley Singh nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het uitvoeren van het advies.


Artikel 10   Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Wesley Singh en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

2. Wesley Singh heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Wesley Singh en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.